Sprawozdania finansowe za 2019r:

1 pismo przewodnie

2. Bilans str 1 ,

3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki  str 1

4. Rachunek zysków i strat - str 1 , str 2

5. Zestawienie obrotów i sald  str 1 , str 2

6. Arkusz wzajemnych rozliczeń str 1 , str 2 , str 3

7. Główne składniki aktywów trwałych str 1 , str 2

8. Kwota świadczeń pracowniczych str 1

9. Indformacja dodatkowa do sprawozdania  str 1 , str 2, str 3 , str 4