prawozdania finansowe za 2020r:

1 pismo przewodnie

2. Bilans str 1 ,

3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki  str 1

4. Rachunek zysków i strat - str 

5. Zestawienie obrotów i sald  str 

6. Arkusz wzajemnych rozliczeń     str 1 ,   str 2 ,     str3

7. Główne składniki aktywów trwałych str

8. Kwota świadczeń pracowniczych str

9. Indformacja dodatkowa do sprawozdania  str 1, str 2. str 3 ,   str 4