Sprawozdania finansowe za 2019r:

zał. 1

zał. 2

zał 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

zał. 7

zał.8

zał.9

zał.10

zał. 11

zał. 12

zał. 13

zał. 14

zał. 15

zał. 16

zał. 17

1. Pismo przewodnie

2. Bilans

3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki

4. Rachunek zysków i strat -

5. Zestawienie obrotów i sald 

6. Arkusz wzajemnych rozliczeń 

7. Główne składniki aktywów trwałych

8. Indformacja dodatkowa do sprawozdania 

9. Kwota świadczeń pracowniczych   

załączniki